Jaarverslag 2013Samenstelling en bijeenkomsten
De werkgroep had aan het eind van dit verslagjaar de volgende leden: N.W.P. Beutener, J.K. Bouwhuis, Mw. B.M. van Dijk, W. Fase, J.H.F. Gelens, D. Geurink, Drs. J.P. Goossen,, A.H.J. de Kok, Ir. W.B.P.M Lases, B.N. Leenders, Dr. E.J.M. Robben, P. van der Schaaf, Drs. P.W. Schipper, Mw. Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra, Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, J. Vermeulen, totaal achttien leden.

Voorzitter bleef Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, die het voorzitterschap al bijna 25 jaar bekleedt. Hij kondigde eind 2013 aan dat hij begin 2014 het voorzitterschap zal overdragen. In de vergadering van 16 december 2013 werd Jan Bouwhuis als nieuwe voorzitter gekozen, per 20 februari 2014. Het secretariaat bleef bij mw. B.M. van Dijk. Penningmeester bleef: J.H.F. Gelens.

Vergaderingen: In het jaar 2013 werd vijf keer vergaderd: 25 februari, 22 april, 17 juni, 16 september en 16 december.

Website
De website werd bijgehouden door webmaster Dick Buijs.

Vermet
Apotheker en industrieel J.J. Vermet was de
meest opvallende van de vier apothekers,
die bij de presentatie van BWT-6 werden
besproken.
BWT 6
In het verslagjaar werd vooral gewerkt aan het laatste Biografisch Woordenboek van Tiel, deel 6, dat op 29 oktober 2013 verscheen. De redactie bestond uit Annemarie Slager en Emile Smit. Bij de presentatie werden de levensverhalen van een viertal apothekers belicht.

Lustrumboek 2016
In 2013 werd een definitieve redactie gevormd voor het Lustrumboek 2016: Johan Goossen, Bert Leenders en Peter Schipper.

Veilig stellen Beeldmateriaal
Door een werkgroep uit de HWT, bestaande uit Jan Bouwhuis, Ton de Kok en Emile Smit, werd met het Regionaal Archief een aantal keer overleg gevoerd over het veilig stellen van beeldmateriaal in de toekomst. Als eerste project zijn de videobanden van de Ziekenomroep Tiel naar het RAR gebracht en zijn afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van dit materiaal.

Oorlogsslachtoffers
Na de afronding van het BWT werd een nieuw project opgestart: het bijeen brengen van een volledig overzicht van alle Tielse oorlogsslachtoffers. De groep die zich hiermee bezig houdt, bestaat uit Wim Fase, Johan Goossen en Emile Smit. Wim Fase deed in 2013 al veel uitzoekwerk.

Terugblik
Namens de Vereniging Oudheidkamer heeft Emile Smit zitting in het bestuur van de Stichting Tabula Batavorum. Deze stichting geeft jaarlijks een bundel met artikelen over het Rivierengebied uit, genaamd Terugblik.

Historische Markt
Op 30 november 2013 werd bij het Regionaal Archief Rivierenland een open dag met een historische markt gehouden, waar alle historische verenigingen uit de regio zich presenteerden. Ook de HWT was hier aanwezig.

HWT Nieuwe Stijl
In de laatste vergadering van 2013 is uitgebreid gesproken over een voorstel van Jan Bouwhuis over een omslag naar een nieuwe projectmatige manier van werken met meer digitale producten. Deze werkwijze zal vanaf 2014 worden gevolgd.


secretaris: Beatrijs van Dijk
januari/september 2014