Jaarverslag 2009De werkgroep had over dit verslagjaar de volgende leden: N.W.P. Beutener, Dr. G.H. Bonnet, J.K. Bouwhuis, J.H.F. Gelens, Drs. J.P. Goossen, H.H. Huitsing, R. de Jongh, Mw. G.A. Kers-Scholten, A.H.J. de Kok, Ir. W.B.P.M Lases, B.N. Leenders, A. Nekeman, P.W.F. Ranshuysen, Dr. E.J.M. Robben, Drs. P.W. Schipper, Mw.Ir. A.M.W. Slager-Dijkstra, Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, G. Taconis, W. Veerman, G.R. van der Zalm; totaal twintig leden. A. Nekeman verliet de werkgroep per 1 augustus.

Emile Smit en Roel de Jongh vormden tot 7 december het bestuur van de werkgroep. Op die avond droeg Roel de Jongh zijn deel als penningmeester over aan Koos Gelens, het merendeel van het secretariaat voor 1 jaar aan Annemarie Slager, terwijl Emile Smit voorzitter bleef. Roel de Jongh is gedurende bijna twintig jaar de spil van de HWT geweest, die met zijn inzet en tact de groep bij elkaar hield en tot werk aanzette. De hersenbloeding die hem enkele dagen na zijn aftreden trof en daaropvolgend zijn overlijden op 16 januari 2010 waren voor de HWT-leden dan ook een harde klap. Zijn lege stoel zal een schrijnend gemis betekenen.

breda
Excursie naar Breda, mei 2009
(foto: Ton de Kok)
Vergaderd werd op de volgende maandagavonden: 16 februari, 12 mei, 31 augustus, 12 oktober en 7 december.
Op 13 februari werd met een buffet, verzorgd door partyservice Bazuijnen, in de bovenzaal van het museum het 20-jarig bestaan van de werkgroep op feestelijke wijze gevierd. Zestien leden, al dan niet met partners, namen hieraan deel. Jan Bouwhuis verzorgde, zoals bij vele gelegenheden de foto's. De voorzitter memoreerde de productie van de werkgroep in deze twintig jaar: 'Van toverlantaarn tot teletekst' (1991), 'Kalendarium van Tiel '(losbladige uitgave waarvan de laatste van de 1584 pagina's verscheen in december 2000), hieruit voortkomend 'De geschiedenis van Tiel'(2001) en vervolgens het 'Biografisch Woordenboek van Tiel' (4 delen verschenen in 2003, 2004, 2006, 2007 . Het vijfde deel zou op 23 november 2009 verschijnen) en het eerste 'Lustrumboek' (2006). De publicaties vullen na 20 jaar ca. 40 cm boekenplank.

Op zaterdag 4 april bezocht een aantal leden met partners het Heemkundig museum te Ommeren. Zij kregen een enthousiaste rondleiding en bewonderden de opstelling van de collectie. Op zaterdag 16 mei werd door zestien deelnemers een werkbezoek gebracht aan de stad Breda, een bezoek dat zo boeiend was dat velen van hen dit nog eens op eigen gelegenheid zullen herhalen. De jaarlijkse vrijwilligersavond van de Oudheidkamer, gehouden op 26 november, werd door 12 HWTleden met 6 partners bezocht.
Op 23 november verscheen het vijfde en voorlopig laatste deel van het Biografisch Woordenboek van Tiel, dat ook het alfabetisch overzicht bevat van alle vijf de delen. Na de inleidingen van Wil Lases en Koos Gelens werd het eerste exemplaar overhandigd aan mevrouw Ella Kok-Majewska, directeur van het Regionaal Archief Rivierenland.

Inmiddels wordt gewerkt aan het Lustrumboek dat in 2011 zal verschijnen. Ook dit deel zal een Tiels kalendarium bevatten en wel van de jaren 2006 t.m. 2010. In het najaar werden notities van enkele leden besproken betreffende de toekomstige werkzaamheden van de HWT. In de eerste vergadering van 2010 zullen hierover besluiten genomen worden. Het afnemende ledental van de HWT evenals de veroudering baart grote zorgen.

A.M.W. Slager-Dijkstra, secretaris